Beiratkozás és Könyvtárhasználati szabályzat
Kezdőlap - Iváncsai Könyvtár - Beiratkozás és Könyvtárhasználati sz...

BEIRATKOZÁS

Az olvasónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatait és lakcímét. A könyvtárhasználó a nyilvántartásokban szereplő személyi adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni!

Tanulók, külföldiek esetében kezes nyilatkozata szükséges, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak megtartásáért.

Az iskola tanulói automatikusan tagjai a könyvtárnak. A szülő/gondviselő minden tanév kezdetén – tankönyvátvételkor – kezességet vállal.

A beiratkozással szerzett jogosultságok egy évig érvényesek.

Beiratkozási díj: iváncsai lakosoknak, az iskola tanulóinak, az óvodások és a tanulók szüleinek/gondviselőinek, az óvodáskorú gyermekeknek, pedagógusoknak, a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek nem kell beiratkozási díjat fizetni.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ

Megegyezik a könyvtár nyitva tartási idejével. A nyitva tartás a könyvtár bejárati ajtaján, a könyvtárban, az iskola faliújságján és egyes tantermekben látható.

Hétfő: 08.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 14.00

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek szerint. A Könyvtárhasználati szabályzatot minden könyvtárhasználónak a CXL/1997. tv. alapján be kell tartani.

I. BEIRATKOZÁS NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 • a könyvtárlátogatás,
 • a könyvtár által kijelölt részek helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
 • könyvtárunk interneten elérhető könyvtári katalógusának (OPAC) használata
 • közhasznú információszolgáltatás
 • a könyvtár a szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja, a törvényben előírtak szerint.

II. BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 • a könyvtári dokumentumok: könyvek, folyóiratok, és egyéb nem nyomtatott dokumentumok kölcsönzése,
 • könyvtárközi dokumentumellátás igénybevétele,
 • számítógép- és internethasználat,
 • szükség esetén a dokumentumok házhozszállítása
 • az oktatáshoz szükséges, hivatalos, valamint kis példányszámú dokumentumok fénymásolása, nyomtatása
 • szkennelés

III. REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 • Számítógép és az Internet használata.
 • Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.
 • hivatalos on-line ügyintézés

1. BEIRATKOZÁS

Az olvasónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának (diákigazolványának) vagy útlevelének száma [1997, évi CXL tv. 57.§(1)]. A könyvtárhasználó a nyilvántartásokban szereplő személyi adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni!

Tanulók, külföldiek esetében kezes nyilatkozata szükséges, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak megtartásáért.

Az iskola tanulói automatikusan tagjai a könyvtárnak. A szülő/gondviselő minden tanév kezdetén – tankönyvátvételkor – kezességet vállal.

A beiratkozással szerzett jogosultságok egy évig érvényesek.

Beiratkozási díj: iváncsai lakosoknak, az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az óvodáskorú gyermekeknek, pedagógusoknak, a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek nem kell beiratkozási díjat fizetni.

2. A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

A könyvtár dokumentumait a beiratkozott olvasóinak kölcsön adja.

Kölcsönzési határidő, könyvek esetében 3 hét, folyóiratoknál 1 hét, tankönyvek és kötelező olvasmányok esetében 1 tanév, illetve fél év.

Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma
– felnőtt olvasóknak 6 db
– gyermekeknek 3 db

A kölcsönzött dokumentumok, ha nincs előjegyzés rájuk, hosszabbíthatók.

Olvasótermi és a kézikönyvtári könyvállomány csak a könyvtárvezető engedélyével kölcsönözhetők. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra valók, ezért kiadásuk megtagadható!

3. ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását sem kérte, az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltséget köteles megfizetni.

A könyvtár késedelmes olvasóját kötelezettségeire telefonon, e-mailben vagy postai úton figyelmezteti.

Az olvasót az általa kölcsönzött dokumentumok elvesztése, megrongálása esetén kártérítési kötelezettség terheli:
– az elveszett dokumentum azonos kiadású példányának, ha az nem szerezhető be, más kiadású példányának a megvásárlása
– ha a dokumentum nem szerezhető be, azt az aktuális forgalmi értéken kell megtéríteni.

4. ELŐJEGYZÉS

A szolgáltatás igénybevételének feltétele a beiratkozás. A könyv beérkezéséről az olvasót a könyvtár telefonon vagy e-mailben értesíti.

5. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, az Országos Dokumentumellátó Rendszer útján szerzi be az olvasónak, elsődlegesen a Vörösmarty Mihály Könyvtárból.

A küldő könyvtár által megküldött dokumentumok visszaküldésének postaköltségét, mindenkori postai díjszabás figyelembe vételével, az olvasó köteles megfizetni.

6. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS, NYOMTATÁS

 • A másolatszolgáltatás: hivatalos dokumentumok esetében illetve kis példányszám esetében lehetséges, mely ingyenes.
 • Nyomtatás hivatalos dokumentumok esetében illetve kis példányszám esetében lehetséges, mely ingyenes.
 • Másolatban lekért dokumentumok másolási díját, és a küldés postaköltségét az olvasó köteles megfizetni.

7. INTERNETHASZNÁLAT

 • A szolgáltatást kizárólag érvényes könyvtári tagsággal vagy regisztrációval rendelkező olvasó veheti igénybe.
 • Előzetes bejelentkezés alapján a géphasználat maximum 1 óra lehet. Ha van szabad hely, ez az idő meghosszabbítható.
 • A számítógépeket az intézmény dolgozóinak felügyelete mellett lehet használni.
 • Az Internetről való külső adathordozóra való letöltéshez engedélyt kell kérni a könyvtárostól.
 • Csak új ill. helyben vírusellenőrzött külső adathordozó használható!
 • A számítógépben kárt okozók anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
 • Az Internet használata esetén kérjük, ne sértsék a közízlést és az emberi méltóságot, illetve az alapvető etikai normákat.
 • A szabályok megszegése és a nem megfelelő viselkedés, más felhasználók zavarása időleges vagy végleges eltiltással jár.
 • A könyvtárban sem étkezni, sem dohányozni nem lehet.

Az internethasználat részletes szabályait a számítógép- és internethasználati szabályzat tartalmazza, melyet a használónak használat előtt meg kell ismernie és el kell fogadni.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A könyvtárhasználati előírások be nem tartása és a nem megfelelő viselkedésnek kitiltás lehet a következménye.

A könyvtárhasználónak jogában áll szóban vagy írásban jelezni véleményét, javaslatait a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az írásos véleményekre, javaslatokra a könyvtárnak kötelessége 8 napon belül írásban válaszolnia.      A hivatalos úton benyújtott panaszos ügyek megválaszolásának menetét a “Panaszkezelési szabályzat” tartalmazza.

A könyvtárhasználó bármikor kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

Rónyainé Mayer Piroska
könyvtáros